Oplysninger om Hans Henrik Freiesleben

--------------------
Th. Hauch Fausbøll: Slægthåndbogen (Tillæg til slægtshistoriske samlinger) skriver om familien Freiesleben:
Hans Henrik Freiesleben (f.o.1683, d.1757) nævnes for første Gang som hvervet Rytter i det Hjælpekorps, der i Okt. 1700 sendtes fra Danmark til Sachsen, stod senere i 1ste fynske Rytter Reg. Og bosatte sig - efter i 1719 at have ægtet en Datter af Byfoged Marup i Kjøge - i denne By som Tobaksplantør. Af hans Sønner var den ældste, Peter Hansen Freiesleben (f.1719, d.1786) Købmand og Kirkeforstander i Ringsted, og fra ham nedstammer alle nulevende danske Freiesleben'er.
Han var Fader til Farver i Ringsted Anthon Freiesleben (f.1748, d.1794) og Skolelærer i Vollerup Frederik Hansen Freiesleben (f.1756, d.1813), der begge have nulevende Efterkommere, som her ere forbigaaede, da disse Linjer have været uden særlig Betydning. En tredje Søn af Peter Hansen Freiesleben, Hans Henrik Freiesleben (f.1749, d.1823) var først Forpagter af Bavelse, siden Ejer af Hovedgaarden Lerchenfeldt og sidst Købmand i Ringsted. Af hans efterlevende Sønner var Peter Kisby Freiesleben (f.1893, d.1875) Godsinspektør paa Grevskabet Gyldensteen og Hans Cornelius Freiesleben (f.1798, d.1863) Distriktslæge i Skjælskør, sidstnævnte var Fader til Kand.filol. Johan Jørgen Marius Emil Freiesleben (f.1840, d.1867), men denne Linje er nu uddød paa Mandssiden. En fjerde Søn af Købmand Peter Hansen Freiesleben var Ritmester Peter von Freiesleben (f.1761, d.1828), der ved Moderens Død overtog Faderens Forretning og som Købmand, Postbefordrer, Gæstgiver etc. udfoldede en stor og omfangsrig Bedrift "og var i sin Tid Ringsteds meest ansete Mand". (J.H.F.Berlien's utrykte "Den danske Branche Freiesleben samt Materialer til hele denne ældgamle - først frankiske -, derefter bøhmiske Adelsslægts Historie etc.").
Ifølge Slægtens Tradition skulde den nedstamme fra Hof- og Slotspræst i Dresden, Magister Johan Bartholomæus Freiesleben (f.1654, d.1706), men blandt hans Børn findes ingen Plads for den danske Slægts Stamfader; derimod er det ikke udelukket, at denne kan være en Søn af Hofpræstens Broder Johan Frederik Freiesleben (f.1658, d.1705), der var Hovedpræst i Werdau og Søn af Præst i Steinpleis Johan Freiesleben (f.1620, d.1691) der var født i Weyda og angives at være Deskendent af en af de tre fra Bøhmen stammende Brødre, Christoph, Leonhard og Ægyd die Freysleben, der af Kejser Carl V erholdt Vaabenbrev dat. Speyer 1544, 24 Marts.
Slægtens Navn har oprindelig været det gammelsachsiske eller plattyske "Fresleven, Frislewen" = en fri levende. Vaaben: Skjoldet sort, deri et gyldent trespidset Bjerg, paa hvis to forreste Spidser staar en væbnet Mand med sorte Sko, gule Benklæder og gul Kofte over Harnisket samt Stormhue, omgjordet med et tveægget Sværd i rubinfarvet Skede, hvilende med venstre Haand paa Verdens Globen, der staar paa Bjergets bagerste Spids og holdende i den opadstrakte højre Haand et rødt Hjerte. Paa den med gult og sort Hjelmdække og en grøn Laurbærkrans smykkede Hjelm Brystbilledet af en Mand som i Skjoldet.
--------------------
Hans Hendrich FRESLEBEN
Marriage(s):
Spouse: Else PEDERSDR MAROG
Marriage: 30 May 1719, Koge, Kobenhavn, Denmark
Batch number: 220002, Dates 1716-1784
--------------------
Ved sønnen Peders fødsels noteres han at være rytter ved Major Norkes Compagni.
--------------------
Niels-Jørgen Hansen: Ringsted - en by i Midtsjælland, side 34:
"Ringsted Rytterdistrikt oprettedes i 1717 og det var folk fra 1. fynske rytterregiment som rykkede ind."
Dette kan måske forklare familiens kommende tilknytning til Ringsted.
--------------------
"Køge Bys Borgere 1753", ArkiVaria 1993:
Husstandsoversigt; side 38, Torvet nordre side nr. 108
Ejer Hans Henrik Freisleben, gift, tobaksspinder,
mand + kone + 1 barn over 15 år + andre 1 (tyende).
--------------------
Ejendomsoversigt; side 52, Torvet nordre side nr. 108
Hans Henrik Freisleben, tobaksspinder, 3M + 3K, heraf 1 under 15 år + 5 over 15 år,
i alt 6, heraf 4 lejere
--------------------
Samme, side 57 nr. 217
H.H.Freisleben, tobaksspinder, 1M+1K, 2 over 15 år
--------------------
Byens Taxt; side 126 nr. 142;
Hans Hendrich Freisleben tilhørende gård, selv beboer
Til huse hans søn, Hans Freisleben.
71/2 1/8 del grundtaxt, 21/2 næringsskilling
--------------------
Samme: side 138 nr. 279 3. bolig
Hans Hendrich, Plantør tilhørende hus beboes af Jacob Andersen Skoeflecker
--------------------

Siderne er lavet den 5-aug-2020 med GEDHTanc Version 2.46.27  © 2018