Oplysninger om Herman Graff

--------------------
FT1801, Nykøbing Mors Købst., Morsø Sønder, Thisted, Algaden, fam.nr. 23
Herman Graff, 33 år, g1, husbond, lever af sine midler
Karen Magaard, 30 år, g1, hans kone
Johan Friderich Graf, 7 år, ug, deres barn
Johan Jørgen Graf, 4 år, ug, deres barn
Nicoline Graf, 1 år, ug, deres barn
Antonette Graf, 1 år, ug, deres barn
Maren Holm, 23 år, ug, tjenestepige
Maren Sørensdatter, 23 år, ug, tjenestepige
--------------------
Aar 1823 den 19 Juni var Nyekøbings Byes Skifteret mødt med Vidnerne Svend Tranekier og Christen Sørensen i Boet efter afdøde Farver Graff og efterlevende Enke for at afholde en Aabning og Registreringsforretning Enken med lauværge Hv (hans velærværdighed) Købmand B. Steenberg var mødt. Af Arvingerne war mødt Sønnen Bagermester Johan Jørgen Graff og bemærkede Skifteretten at havde bekiendtgiort denne Dags Forretning for de fraværende Arvinger i den Anledning. Enken fremlagde en Skrivelse fra Sønnen H.C. Graff i Svendborg der blev taget ad acta til indlemmelse i Skifte Acten - Da den afdøde ingen familie havde her i Byen blew Farvermester Völler (farvermester Wøller) udnævnet af Skifteretten til Wærge for de Umyndige hvilket Værgemaal blev da at forestå efter Loven og Anordningerne hvilket blev tilkendegjort for Sr Wöller som var tilstede ved Forretningen - Flere af Arvingerne end som foran nævnt ware ikke mødte Det ved sidste Forretning forseglede Chatol blew efter at det derfor satte Segl war befunden ubeskadiget aabnet og forefandtes deri en del Afregninger og Bøger der blew taget i Skifterettens bevaring for nøjere at devaderes? og .... Derefter blew boets eiendele vurderet som følgende .....
--------------------

Siderne er lavet den 5-mar-2019 med GEDHTanc Version 2.46.27  © 2018